Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologia oraz ochrona...

Oferta realizacji zadania publicznego - Memoriał Mariana Wodzisławskiego.

Czytaj więcej: Oferta realizacji zadania publicznego - Memoriał Mariana...

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację dla dzieci i młodzieży: wypoczynku letniego oraz imprez sportowych.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert w dziedzinie wspierania i...

Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie „Kultura, sztuka,...

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt  pn. „Udział młodzieży w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja, Promocja i organizacja wolontariatu".

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie „Edukacja,...

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert. Nazwa zadania konkursowego: Przeciwdziałanie uzależnieniom.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert. Nazwa zadania konkursowego: Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Burmistrz Miasta Kwidzyna na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 1583) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań profilaktycznych podejmowanych wobec dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie placówki...

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  3. Program współpracy na 2017 r.
  4. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA pn. "Piłka nożna fundamentem do kształtowania postaw i umiejętności gry zespołowej" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego...
  5. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich pn. "XVI Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego o Wiklinowy Róg Kwidzyn" w trybie art. 19a ustawy
  6. Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  7. Kwidzyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Lokalną Fundacją Filantropijną "Projekt" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)
  9. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Edukacji i Rozwoju "FLOW" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)
  10. Protokół z posiedzenia komisji wyznaczonej do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Strona 1 z 3