MIESZKAŃCY / OGŁOSZENIA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Owczej.

Czytaj więcej: DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Machutty.

Czytaj więcej: CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Jagiełły.

Czytaj więcej: DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie: edukacja, oświata, wychowanie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w dziedzinie:...

Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza przetarg na sprzedaż działek położonych w Kwidzynie przy ul. Granicznej

Czytaj więcej: TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż...

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA do wspólnej realizacji i przygotowania projektu w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację...

W związku z ogłoszonym konkursem otwartym na partnera w zakresie realizacji zadania pn."Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji" Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu ocen złożonych ofert dokonuje wyboru 6 partnerów.

Czytaj więcej: "Modernizacja wybranych elementów części wspólnych...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie Prowadzenia trzech placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację...

Więcej artykułów…

  1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom
  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  3. Rewitalizacja Kwidzyna - wybór partnera
  4. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji”
  5. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza otwarty nabór na partnera w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji”
  6. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Pomorskie pn. "Zunifikowana piłka ręczna - To Kocham - integracyjny turniej zunifikowanej piłki ręcznej olimpiady specjalne" w trybie art. 19a usta
  7. Ogłoszenie o zmianie informacji w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  8. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło" pn. "Powiatowa Olimpiada kół i środowisk osób niepełnosprawnych" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.
  9. Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014
  10. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego