Ogłoszenie

o naborze uczestników do Dziennego Domu Pobytu „Senior+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, iż od 01.09.2017 r. rozpocznie działalność Dzienny Dom Pobytu „Senior +" w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 18.

Dom realizuje powierzone zadania przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 15.30. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Uczestnicy zajęć

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Pobytu „Senior+" mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- są mieszkańcami Miasta Kwidzyna,
- są osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),
- są osobami zdolnymi do samoobsługi.

Rekrutacja

- formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie MOPS w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 6 lub w Biuletynie Informacji Publicznej http://mops.kwidzyn.samorzady.pl

­- wypełniony formularz należy złożyć w MOPS w Kwidzynie pok. 24 (sekretariat II p.)

Pracownicy socjalni na podstawie formularzy rekrutacyjnych dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. Na jej podstawie sporządzona zostanie lista. W miejscu zamieszkania uczestników znajdujących się na liście zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego zostaną wydane decyzje o skierowaniu do Domu oraz decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za pobyt:

- dla osób spełniających kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w Dziennym Domu Pobytu jest bezpłatny,
- dla osób przekraczających kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej, rodzinnej i zdrowotnej. Odpłatność ustalana jest przez pracownika socjalnego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i Uchwały Nr XXXII/199/17 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Zakres świadczonych usług:

- socjalne w tym posiłek (śniadanie i obiad),
- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej,
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizujące społecznie,
- terapii zajęciowej.

Informacje i kontakt:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni MOPS w Kwidzynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15-00, tel. 5564616-26

19 07 2017 senior2

 

Nadchodzące wydarzenia

Facebook

Znajdź nas na Facebooku

Kamery On-Line

Kamery On-Line

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez