Artykuły

UE 2

Miasto Kwidzyn wraz ze stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa realizuje projekt

„Słoneczne Dachy Kwidzyna”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3. Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym efektem jego realizacji będzie zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii poprzez poprawę warunków życia lokalnej społeczności, zmianę świadomości ekologicznej oraz obniżenie kosztów pozyskania energii.

W wyniku realizacji projektu wykonanych zostanie 105 instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do osób fizycznych (zadanie prowadzi Lider projektu tj. Eko-Inicjatywa) oraz 7 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej należących do Miasta Kwidzyn.

Całkowita wartość projektu 3 653 241,60 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 2 886 060,86 zł.